Am AIP

Moel Glastonbury © Joe Dunkley (CC BY-NC-SA 2.0)

 Ardaloedd Infertebratau Pwysig  Am AIP Dethol a Mapio AIP Cefnogi Cadwraeth Infertebratau AIP a Chynllunio   Tirweddau AIP  AIP Rhywogaethau Unigol  Defnyddio Mapiau a Phroffiliau AIP Cwestiynau Cyffredin  Darparwyr data AIP   Llyfrgell Ddogfennau AIP 

Ardaloedd Infertebratau Pwysig (AIP) yw’r mannau gorau ym Mhrydain Fawr ar gyfer ein hinfertebratau, sydd wedi eu dynodi gan ddefnyddio’r data diweddaraf sydd ar gael o dros 80 o gynlluniau cofnodi arbenigol cenedlaethol. Maent yn cynnal rhai o’n rhywogaethau prinnaf ac sydd dan fwyaf o fygythiad, cynefinoedd bregus a chasgliadau unigryw o infertebratau.


 

Mae ein gwaith ar AIP yn anelu i wneud gwybodaeth gymhleth ar infertebratau’n ddealladwy, yn ddefnyddiol, ac yn hygyrch. Bydd hyn yn sicrhau bod pawb yn gallu deall yn well y cynefinoedd a’r tirweddau allweddol ar gyfer infertebratau a helpu i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer eu dyfodol – waeth os ydynt yn aelodau o’r cyhoedd, yn ecolegwyr, cynllunwyr, awdurdodau lleol, cyrff statudol, sefydliadau cadwraeth, rheolwyr tir neu lunwyr penderfyniadau eraill.

Mae AIP yn adnodd hanfodol all gyfarwyddo a blaenoriaethu ymdrechion cadwraeth ar gyfer infertebratau a sicrhau bod penderfyniadau gwell yn cael eu gwneud er mwyn ein helpu i adfer natur. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall cynefinoedd y tu allan i’r AIP ddal fod yn gartref i infertebratau prin ac sydd dan fygythiad, yn cynnwys blaenoriaethau cadwraeth.

Mae’r tudalennau gwe hyn yn amlinellu sut y dynodwyd yr AIP a’u mapio yn ogystal â’r penderfyniadau a wnaethpwyd wrth ddethol rhywogaethau. Maent hefyd yn archwilio astudiaethau achos AIP a sut y defnyddir AIP i gefnogi a blaenoriaethu cadwraeth infertebratau i’r dyfodol.