B-Lines Castell-nedd Port Talbot – Cysylltu cynefinoedd er budd peillwyr a phobl

Mae prosiect B-Lines Castell-nedd Port Talbot (CNPT), a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, yn anelu i fynd i’r afael â’r dirywiad yn ein pryfed peillio trwy greu rhwydwaith o B-Lines fydd yn cysylltu cynefinoedd llawn blodau gwyllt ledled Castell-nedd Port Talbot, o Jersey Marine i Bort Talbot ac o Faglan i Gastell-nedd.

Mae Buglife Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, cymdeithasau tai, Prifysgol Abertawe, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, Coed Cadw ac eraill i adfer, cyfoethogi a chreu cynefinoedd ar gyfer peillwyr ar draws Castell-nedd Port Talbot, fydd o fudd i beillwyr, yn ogystal â’r bobl sy’n byw a gweithio yma ac sy’n ymweld â’r ardal.

Bydd y prosiect yn gweithio hefyd gyda chymunedau trwy gefnogi cyfranogiad grwpiau, ysgolion a thrigolion lleol i greu yr ardaloedd blodau gwyllt hyn. Bydd cyfres o weithdai a digwyddiadau’n helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am bryfed peillio a rheoli lleiniau gwyrddion ar gyfer bywyd gwyllt a bydd digonedd o gyfleoedd gwirfoddoli i ymuno ynddynt. Yn ogystal, bydd dolydd trefol o flodau gwyllt lliwgar yn gwella ansawdd mannau gwyrdd i bobl eu mwynhau fydd, yn eu tro, yn gwella iechyd a lles pobl.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn gartref i un o wenyn prinnaf y DU – y Gardwenynen feinlais (Bombus sylvarum). Bydd ein partneriaid prosiect o’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn yn trosglwyddo gweithdai hyfforddiant i helpu gwirfoddolwyr i ddynodi a chofnodi cacwn yn yr ardal a gobeithio y gwelwn y Gardwenynen feinlais!

Mae’r prosiect yn cael ei drosglwyddo ar draws nifer o wahanol gynefinoedd er mwyn cysylltu tameidiau gwasgaredig ein glaswelltiroedd blodau gwyllt, safleoedd tir llwyd, coetiroedd, arfordiroedd a rhostiroedd i ddarparu cynefinoedd chwilota am fwyd, nythu a gaeafu ar gyfer peillwyr a bywyd gwyllt arall. Bydd B-Lines yn gallu cyd-gysylltu safleoedd bywyd gwyllt ac ardaloedd preswyl gyda’i gilydd gan ddarparu cyfleoedd i bobl brofi natur yn agos iawn.

Yng Nghymru, mae pryfed peillio a’r cynefinoedd blodau gwyllt y maent yn dibynnu arnynt wedi dirywio’n ddifrifol o ran nifer. Ers y 1930’au rydym wedi colli 97% o laswelltir lled-naturiol y DU o ganlyniad i newid mewn defnydd tir, arferion ffermio a threfoli.  Mae darnio cynefinoedd yn ynysu poblogaethau o beillwyr a phryfed eraill sy’n golygu na allant symud mewn ymateb i newid yn yr amgylchedd, fel newid hinsawdd. Mae symud ar draws y dirwedd yn hanfodol i beillwyr allu chwilio am fwyd, cysgod, nythu a gaeafu. Rydyn ni angen cynefinoedd sy’n fwy, sy’n well ac sy’n fwy cysylltiedig!

Shrill Carder Bee (Bombus sylvarum) © Peter Harvey Shrill Carder Bee (Bombus sylvarum) © Peter Harvey

Am fwy o wybodaeth ar B-Lines Castell-nedd Port Talbot a sut gallwch chi ymuno yn y prosiect, cysyllter ag [email protected]. Os ydych chi wedi creu eich ‘llecyn’ peillwyr eich hun neu os ydych yn gwybod am ardal sy’n llawn blodau gwyllt eisoes, gallwch eu hychwanegu i’n map o B-Lines Cymru!

This project is funded by

Help us to stop the extinction of invertebrate species

Become a member

Join a community of invertebrate champions and access exclusive member benefits from just £3 a month, all whilst supporting our vital conservation work.

Membership

Donate to support us

Every contribution helps us to save the small things that run the planet by restoring vital habitats and rebuilding strong invertebrate populations in the UK.

Make a donation today

Engage with our work

Stay up to date with our work and help spread the word by following us on our socials and signing up to our monthly BugBytes email newsletter.