Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Slovenica

Pomôž Európskym včelám a divokým opeľovačom

 

Včely a ostatní hmyzí opeľovači sú nevyhnutní pre kŕmenie ľudskej populácie a udržiavanie zdravej prírody. Poklesy v populáciách včiel, motýľov, molí, osičiek a iných opeľovačov sa dajú súčasne zaznamenať naskrz celou Európou. Je nevyhnutné aby sme začali naliehavo reagovať na tento problém a zabránili týmto poklesom – chceme včely, motýle, mole a osičky späť v našej prírode!

 

Európska Komisia začala s prípravou dokumentu ‘Iniciatívy pre opeľovačov’ – tento krok by mohol priniesť pozitívnu zmenu v tom ako Základná Poľnohospodárska Politika funguje a tým výrazne zlepšiť súčasne regulácie o používaní pesticídov. Na to, aby sa zmeny udiali, musia však Komisia a politici z Európskej Únie vidieť, že občanom v jednotlivých krajinách záleží na včelách a ostatných opeľovačoch – toto by dodalo ‘Iniciatíve pre opeľovačov’ adekvátnu prioritu a prostriedky.

Žiadame vás aby ste vyplnili tento konzultačný formulár a tým dali Európskej Únii vedieť, že spolu bojujeme o návrat našich včiel tam, kde patria.

 

KLIKNITE SEM NA PODPORU DIVÝCH VČIEL

 

Tu je dodatkový document, ktorý vám pomôže s vašimi odpoveďami!

 

Otázky a pomôcky ku odpovediam

Časť I – Všeobecne informácie o účastníkovi – Otázky o vás!

 

Časť II – Opeľovači a ich rola

 

O 1+2 - Otázky o vás!

 

O 3 – Opeľovači sú nenahraditelní!

 

Opodstatnenie –

•   Diví opeľovači sú zodpovední za najmenej 80% celkového opeľovania,

•   Jedna z každých troch lyžičiek jedla ktoré jeme, existuje iba vďaka opeľovačom,

•   90% komerčných plodín sú opeľované hmyzom,

•   62% populácií divých kvetov sú v súčastnosti postihnuté nedostatkom opeľovačov,

•   Veľká Británia má ročnú stratu Gala jabĺk v hodnote 5 miliónov libier z dôvodu 

     nedostatku opeľovačov. Podobne ako jablká, aj iné komerčné plodiny ako napríklad  

     repka olejná sú závislé od opeľovania hmyzom

•   Včely, chrobáky, motýle a iný hmyz nám ponúkajú ekologickú službu opeľovania  

zadarmo a musíme zastaviť ich súčasný posun k vyhynutiu – viac informacií

o nevyhnutnosti opeľovačov si možete prečítať v tejto správe.

 

O 4 – Iba niekoľko miliónov eur ročne sa investuje na podporu divokých kvetov a opeľovačov v poľnohospodárskom kontexte v Európskej Únii. 15 miliardový benefit, ktorí nám hmyz ponúka cez ekologickú službu opeľovania by bola každopádne znamenitá hodnota za investované peniaze. Avšak populácie opeľovačov aj naďalej klesajú

           s dopadom na produkciu plodín (príklad z Fínska) a je zjavne, že neinvestujeme ani zďaleka dosť na to, aby sme si udržali túto dôležitú biodiverzitu a ekologický proces. Investícia do oblasti ochrany opeľovačov by mala byť zvýšená na toľko, aby sme sa dostali do bodu, keď sa ich populácie začnú regenerovať a zvyšovať.

 

Q.5 – Zdomácnení opeľovači (Včela medonosná) prispievajú k opeľovaniu oveľa menej ako divokí opeľovači. Aj keď je iba niekoľko definitívnych štúdií, všetky odhady uvádzajú divých opeľovačov ako tých, ktorí opeľujú väčšinu hmyzom opeľovaných komerčných plodín aj divých rastlín. Niekoľko štúdií im pripisuje až 90 percentnú zásluhu. Zdomácnené včely bývajú väčšinou dôležití opeľovači plodín blízko miest a

           v skleníkoch. Jedna samotárska včela (ako napríklad murárka alebo pieskárka) môže byť až 300krát viac efektívna v opeľovaní jablčných kvetov v porovnaní s včelou medonosnou. Viac o samotárskych a zdomácnených včelách nájdete tu, tu a tu.

 

Časť III – Pokles populácií opeľovačov, príčiny a následky

O 6 – Sme toho názoru že súčasný pokles množstva a diversity opeľovačov je –  

           znepokojujúci!

 

           Včely, motýle a mole sú v prudkom poklese a taktiež existujú nedávne dôkazy že 

           poklesy môžu vyústiť do úplného kolapsu ich populácií!

 

O 7 -  Toto je zložitá otázka pre všetkých okrem expertov, pretože v prírode existujú tisíce druhov opeľovačov a takisto stovky dôvodov pre ich pokles. Tu je podľa nás zoznam tých najdôležitejších:

 

1. Intenzifikácia poľnohospodárstva

___1.1 Zjednodušovanie poľnohospodárskych oblastí na takzvané monokultúry Veľmi dôležité

___1.2 Predlžovanie doby pasenia / kosenia lúk Dôležité až Veľmi dôležité

                 (ale je to komplikované!)

___1.3 Používanie hnojív Veľmi dôležité

___1.4 Používanie pesticídov Veľmi dôležité

2. Opúšťanie poľnohospodárskych pozemkov Nedôležité (možno viac relevantné

                  v krajinách z Východnej Európy)

3. Urbanizácia Dôležité

4. Znečistenie (vrátane svetelného znečistenia) Veľmi dôležité

5. Invazívné cudzie druhy Dôležité

6. Chorobt (napr. patogény, parazity) Dôležité

7. Klimatické zmeny podnebia Veľmi dôležité

8. Ostatné Dôležité *

 

* Zatiaľ čo tento zoznam zahŕňa základné body, nie je však úplný. Nedostatok ochrany pre opeľovačov (napr.: žiadne druhy včiel nie sú zahrnuté v smernici o biotopoch, a tým pádom pre ne nie sú vyčlenené žiadne chránené územia), nadmerné upratovanie na farmách, zastavovanie opustenej pôdy (vrátane opustených oblastí v mestách), atmosferická eutrofizácia, ťažba rašeliny a nedostatok akčných plánov na záchranu ohrozených druhov – toto všetko prispieva k ich poklesom.  

 

O 8 - Otázka o dopadoch na váš súkromný život! Predstavte si zníženú dostupnosť ovocia a zeleniny, zvýšené ceny za jedlo a potešenie z prítomnosti zdravých  populácií včiel, motýľov a iných divokých zvierat!

 

Q.9 - Otázka o dopadoch na váš profesionály život! Zamyslite sa nad cenou výroby jedla, 

           zdravím životného prostredia, a budúcimi rizikami v spojitosti s pokračujúcim

           poklesom v ekologickej službe opeľovania. Aký dopad by toto mohlo mať na

           reputáciu vašej organizácie, obraty a fungovanie?

 

Časť IV - Ako zastaviť pokles opeľovačov

 

O 10 – ‘Nie dobre / Zle’ až ‘Vôbec nie dobre / Veľmi zle’ – Pokles v populáciách opeľovačov je dôsledkom poľnohospodárskej politiky v EÚ, ktorá nedokázala zachovať voľne žijúce zvieratá a rastliny. Nedávna 'zelená iniciatíva' mala za úlohu priniesť výhody pre opeľovačov ale zlyhala, keď sa EÚ v poslednej minúte rozhodla povoliť používanie insekticídov v oblastiach ekologického záujmu. Európska Únia zlyhala  

                 v zabezpečení dostatočne zvýšených zdrojov z CAP príspevkov na iniciatívy

                 pre opeľovačov. Navyše, žiadne druhy včiel nie sú zahrnuté v smerniciach

                 o biotopoch a takisto nedostatočné výhody pre opeľovačov vyplívajú zo stratégie EÚ pre biodiverzitu.

 

O 11 – Táto otázka sa týka vašej krajiny (alebo regiónu) - Rôzne krajiny majú rôzne prístupy, iba Holandsko, Anglicko, Škótsko, Wales, celé Írsko, Francúzsko a Nórsko majú zavedené celoštátne oficiálne plány pre opeľovačov. Je nepravdepodobné, že štáty bez takýchto plánov budú konať 'primerane'. V skutočnosti, keďže žiadne z týchto krajín nemôžu oficiálne vyhlásiť, že zastavili pokles ich opeľovačov, je ťažké hodnotiť hocijakú krajinu lepšie ako 'Nie dobre / Zle'.

 

O 12 – O veľa - na všetkých úrovniach? (S výnimkou niektorých popredných miest - 

               napr.: Urban Buzz vo Velkej Británii)

 

O 13 – Všetky spomenuté činnosti by pomohli opeľovačom. Povedali by sme, že tie, ktoré sú vyznačené hrubým písmom sú nevyhnutné (napr.: 'Veľmi dôležité'), ostatné sú dôležité až nevyhnutné, ale buď nie sú oficálne žiadané Európskou Úniou alebo majú možnosť pre alternatívny prístup.

 

1. Zhodnotiť a monitorovať pokles opeľovačov

2. Analyzovať možné hrozby pre opeľovačov a dôsledky ich poklesu

3. Podporovať a propagovať inovácie na ochranu opeľovačov

4. Chrániť a obnoviť biotopy opeľovačov v lokalitách sústavy Natura 2000

5. Chrániť a obnoviť biotopy opeľovačov vo vidieckych oblastiach mimo lokalít sústavy Natura 2000

6. Chrániť a obnoviť biotopy opeľovačov v mestských oblastiach mimo lokalít sústavy Natura 2000

7. Posúďte riziká používania pesticídov na opeľovačoch

         8. Implementovať integrovanú ochranu proti škodcov

9. Bojovať proti invazívným cudzím druhom

        10. Zmierneniť vplyv zmeny klímy na opeľovačov

11. Znížiť znečistenie (vrátane svetelného znečistenia)

         12. Chrániť opeľovačov pred chorobami

         13. Podporovať úsilie súkromného sektora

         14. Vytvoriť trhové stimuly pre aktivity s výhodami pre opeľovačov

         15. Zapojiť miestne komunity

         16. Podporovať zdieľanie poznatkov medzi zúčastnenými stranami

         17. Podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej Únie

         18. Podporovať rozvoj miestnych / regionálnych / národných stratégií

 

         Nedávny výskum ukázal, že svetelné znečistenie môže viesť k 13 percentnému        

         zníženiu opeľovania kvôli jeho dopadu na mole.

 

Časť IV – Posledné dodatky

 

Toto je to, čo povedal Buglife, ale ak máte čas, uveďte svoje vlastné pripomienky:

 

"Je nevyhnutné, aby EÚ podnikla pevné a silné kroky na zvrátenie poklesu opeľovačov.

 

Toto musí zahŕňať minimálne 1) obnovu siete biotopov divokých kvetov v rámci celej EÚ,

2) presmerovanie platieb SPP na podporu služieb opelovania, 3) reformu regulácie pesticídov s cieľom zabrániť budúcim škodám na včelách a 4) zlepšenie biologickej bezpečnosti pôdy a obchodu s potravinami.

 

Aby bolo možné posúdiť, či EÚ odvrátila pokles opeľovačov, je nevyhnutné, aby sa vytvoril dlhodobý, taxonomicky rozsiahly, systematický program monitorovania opeľovačov.

 

Toto by bola príležitosť ukázať, ako môže EÚ plniť svoje environmentálne záväzky vrátane toho, že "škody na životnom prostredí by mali byť prednostne odstránené". "

 

Pre viac informácií o hrozbách, ktorým čelia opeľovači v Európe a výsledných riešeniach pre EÚ a členské štáty si stiahnite spoločnú publikaáciu, ktorú predložili spoločnosti Buglife a Butterfly Conservation Europe.

Matt Shardlow

25. januára 2018

SHARE