Project Development Officer, Swansea Bay

  • Part-time job
  • Cymru
  • Ends: Wednesday 17th November 2021
  • This position has been filled

22.5 hours per week, fixed term contract 1st November 2021 until 28th February 2023

Salary £28,660 pa (pro rata £17,196)

Do you want to help conserve and raise awareness of some of Wales’ most rare and threatened species? Can you inspire and engage others to help nature’s recovery?

Then perhaps this is the job for you!

The ‘Natur am Byth!’ partnership is Wales’ flagship Green Recovery project. It unites nine environmental charities and  Natural Resources Wales  to deliver the country’s largest natural heritage and outreach programme to save species from extinction and reconnect people to nature.

Buglife is seeking to appoint a part-time Project Development Officer to lead the development of the Swansea Bay: Coast, Commons, and Communities Project (part of the wider NaB programme) in preparation for the stage 2 application to National Lottery Heritage Fund due for submission in February 2023.

You will lead the development of the Swansea Bay project by producing conservation and engagement plans required for the delivery phase. You will work closely with local communities, organisations, landowners and project partners to inspire and motivate them to deliver habitat work for our target species, alongside planning a full programme of project activities including workshops and outreach events. You will also commission surveys, lead community focused engagement events and recruit volunteers.

This is an exciting time to join the Buglife Cymru team as we join forces with partner organisations across Wales to tackle our Nature Emergency.

We pride ourselves on our commitment to equality of opportunity for all staff and applicants. Should you require any support to assist you with your application please do not hesitate to contact us at [email protected]

How to apply

For further details and information on how to apply, please click on this link to take you through to our recruitment portal. Please note when completing your application you will need to complete the form and submit your CV and covering letter in one session. Please ensure completed applications are received by 19th September 2021.  We are looking for the successful applicant to start in this role on Monday 1st November 2021.

22.5 awr yr wythnos, cytundeb tymor penodol 1 Tachwedd 2021 tan 28 Chwefror 2023

Cyflog £28,660 yf (pro rata £17,196)

Ydych chi am helpu i warchod a chynyddu ymwybyddiaeth am rai o rywogaethau prinnaf a dan fygythiad Cymru? Allwch chi ysbrydoli a denu pobl eraill i helpu i adfer natur?

Yna, efallai mai hon yw’r swydd i chi!

Partneriaeth ‘Natur am Byth!’ yw prosiect blaenllaw Adferiad Gwyrdd Cymru. Mae’n uno naw elusen amgylcheddol a Chyfoeth Naturiol Cymru i drosglwyddo rhaglen treftadaeth naturiol ac allgymorth fwyaf y wlad i achub rhywogaethau rhag difodiant ac i ailgysylltu pobl gyda natur.

Mae Buglife am benodi Swyddog Datblygu Prosiect rhan-amser i arwain datblygiad Prosiect Arfordir, Tiroedd Comin, a Chymunedau Bae Abertawe (sy’n rhan o raglen ehangach NaB) yn barod ar gyfer cais cam 2 i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sydd i’w gyflwyno ym mis Chwefror 2023.

Byddwch yn arwain datblygiad prosiect Bae Abertawe trwy gynhyrchu cynlluniau cadwraeth ac ymgysylltu fydd eu hangen ar gyfer y cyfnod cyflawni. Byddwch yn gweithio’n agos gyda chymunedau, sefydliadau, perchnogion tir a phartneriaid prosiect lleol i’w hysbrydoli a’u hysgogi i gyflawni gwaith cynefinoedd ar gyfer ein rhywogaethau targed, ynghyd â chynllunio rhaglen lawn o weithgareddau prosiect yn cynnwys gweithdai a digwyddiadau allgymorth. Byddwch hefyd yn comisiynu arolygon, yn arwain digwyddiadau ymgysylltu cymunedol ac yn recriwtio gwirfoddolwyr.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â thîm Buglife Cymru wrth inni ymuno â sefydliadau partner ledled Cymru i fynd i’r afael â’n Argyfwng Natur.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i gyfle cyfartal i bob aelod o staff a phob ymgeisydd. Os byddwch angen cefnogaeth i’ch cynorthwyo gyda’ch cais, cofiwch gysylltu gyda ni ar [email protected]

Sut i ymgeisio

Am fwy o fanylion a gwybodaeth ar sut i ymgeisio, cliciwch ar y ddolen isod i fynd ymlaen i’n porthol recriwtio. Sylwer: pan fyddwch yn lleni eich ffurflen gais bydd rhaid ichi ei chwblhau a chyflwyno eich C.V. a’ch llythyr eglurhaol i gyd mewn un sesiwn. Gwnewch yn siŵr ein bod yn derbyn eich cais erbyn 19 Medi 2021. Rydym am i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn yn y rôl hon ar Ddydd Llun 1 Tachwedd 2021.

https://hr.breathehr.com/v/project-development-officer-1st-18448