Conservation Officer, Wales / Swyddog Cadwraeth, Cymru

  • Part-time job
  • Cardiff
  • Ends: Thursday 14th July 2022
  • This position has been filled

Salary:  £12,866 (£25,732 FTE)
Location:  Cardiff
Hours:  2.5 days per week
Contract Type:  Fixed term to 31st March 2023

Buglife Cymru is seeking to appoint a part-time Conservation Officer to deliver positive outcomes for pollinators across Cardiff. Working closely with the Cardiff Council Parks Service the Officer will support delivery of Cardiff Council’s Pollinator Plan, input into the Cardiff Nature Recovery Action Plan, promote uptake of the Pollinator Pledge, deliver events and activities, and support individuals and communities to take action for pollinators.

We are looking for an engaging and enthusiastic person who is able to work as part of a team. A keen interest in outreach and education is essential along with an understanding of pollinators and their conservation priorities. Excellent communication and engagement skills are vital to the success of this role as you will be delivering workshops, talks and training.  Experience of working with project partners, community groups, volunteers and landowners is required. Project management and budgetary experience is desirable.

For additional details please look at the Conservation Officer Job Description

This is a fixed term contract until 31st March 2023, based on 2.5 days per week however, there is potential for the post to be extended beyond this date. You will be based at our Cardiff office although some home working will be possible. A flexible approach to the working pattern will be considered for the successful candidate.

We pride ourselves on our commitment to equality of opportunity for all staff and applicants. Should you require any support to assist you with your application please do not hesitate to contact us at [email protected].


How to apply

  • Please send a copy of your CV and a covering letter to [email protected].
  • Please ensure completed applications are received by Thursday 26 May.
  • Interviews will be held on Wednesday 1st June.

Swyddog Cadwraeth, Cymru
2.5 diwrnod yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2023
Cyflog – £12,866 (£25,732 pro rata)

Mae Buglife Cymru am benodi Swyddog Cadwraeth rhan-amser i drosglwyddo canlyniadau cadarnhaol ar gyfer peillwyr ar draws Caerdydd. Gan gydweithio’n agos gyda Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd, bydd y Swyddog yn cefnogi trosglwyddiad Cynllun Peillwyr Cyngor Caerdydd, yn cyfrannu mewnbwn i Gynllun Gweithredu Adfer Natur Caerdydd, hyrwyddo pobl i ymrwymo i’r Addewid Peillwyr, trosglwyddo digwyddiadau a gweithgareddau, a chefnogi unigolion a chymunedau i weithredu er budd peillwyr.

Rydym yn chwilio am berson dymunol a brwdfrydig sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm. Mae diddordeb brwd mewn gwaith maes ac addysg yn hanfodol ynghyd â dealltwriaeth am beillwyr a’u blaenoriaethau cadwraethol. Mae sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu rhagorol yn hanfodol i lwyddiant y rôl hon gan y byddwch yn trosglwyddo gweithdai, sgyrsiau a hyfforddiant. Mae angen profiad o weithio gyda phartneriaid prosiect, grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a pherchnogion tir. Mae profiad o reoli prosiectau a chyllidebau’n ddymunol.

Swydd Ddisgrifiad

Mae hwn yn gytundeb cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2023, yn seiliedig ar 2.5 diwrnod yr wythnos, ond mae potensial i’r swydd gael ei hymestyn y tu hwnt i’r dyddiad hwn. Cewch eich lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, er y bydd rhywfaint o weithio o adref yn bosibl. Ystyrir patrwm gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i gyfle cyfartal i bob aelod o staff a phob ymgeisydd. Os byddwch angen cefnogaeth i’ch cynorthwyo gyda’ch cais, cofiwch gysylltu gyda ni ar [email protected].


Sut i ymgeisio

  • Anfonwch gopi o’ch CV a’ch llythyr eglurhaol at [email protected].
  • Dylech sicrhau ein bod yn derbyn eich cais cyflawn erbyn Dydd Iau 26ain Mai. Cynhelir cyfweliadau ar Ddydd Mercher 1 af Mehefin.