Conservation Officer, Cymru

  • Part-time job
  • Cardiff
  • Ends: Sunday 05th December 2021

3.5 days per week, fixed term contract to 31st March 2023, Salary £24,255 pro rata

Buglife Cymru is seeking to appoint a part-time Conservation Officer to deliver pollinator projects in South Wales – creating new wildflower-rich habitats for bees and other pollinating insects, engaging local communities in nature’s recovery, and providing training opportunities to help people get to know the wildlife on their doorstep.

We are looking for an engaging and enthusiastic person who is able to work as part of a small team. This is an exciting time to join Buglife Cymru as we expand our invertebrate conservation work in Wales.

A keen interest in outreach and education is essential along with an understanding of pollinators and their conservation priorities. Excellent communication and engagement skills are vital to the success of this role as you will be delivering workshops, talks and leading bug walks. Experience of working with project partners, members of the public, community groups, volunteers and landowners is required. Project management and budgetary experience is desirable.

The role will be based in our Cardiff office, although you will be required to work from home initially due to Covid 19 restrictions. This is a fixed term contract until 31st March 2023, based on 3.5 days per week however, there is potential for the number of contracted hours to increase during this period dependent on Buglife securing additional funding. A flexible approach to the working pattern will be considered for the successful candidate.

We pride ourselves on our commitment to equality of opportunity for all staff and applicants. Should you require any support to assist you with your application please do not hesitate to contact us at [email protected].

How to apply
For further details and information on how to apply, please click on the link below to take you through to our recruitment portal. Please note – you will need to complete your application, CV and covering letter in one session. Please ensure completed applications are received by Sunday 5th December. Online interviews will be held on Thursday 9th December. We are looking for the successful applicant to start this role in January 2022.

Apply here

Swyddog Cadwraeth, Cymru
3.5 diwrnod yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2023
Cyflog £24,255 pro rata
Mae Buglife Cymru am benodi Swyddog Cadwraeth rhan-amser i drosglwyddo prosiectau peillwyr yn Ne Cymru – i greu cynefinoedd newydd yn llawn blodau gwyllt ar gyfer gwenyn a phryfed peillio eraill, ymgysylltu cymunedau lleol gydag adferiad natur, a darparu cyfleoedd hyfforddi er mwyn helpu pobl i ddod i adnabod y bywyd gwyllt sydd ar riniog eu drws.
Rydym yn chwilio am berson dymunol a brwdfrydig sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm bychan. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Buglife Cymru wrth inni ehangu ein gwaith cadwraeth gydag infertebratau yng Nghymru.
Mae diddordeb brwd mewn gwaith maes ac addysg yn hanfodol ynghyd â dealltwriaeth am beillwyr a’u blaenoriaethau cadwraethol. Mae sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu rhagorol yn hanfodol i lwyddiant y rôl hon gan y byddwch yn trosglwyddo gweithdai, sgyrsiau ac yn arwain teithiau trychfilod. Mae angen profiad o weithio gyda phartneriaid prosiect, aelodau o’r cyhoedd, grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a pherchnogion tir. Mae profiad o reoli prosiectau a chyllidebau’n ddymunol.
Lleolir y rôl yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, er y bydd gofyn ichi weithio o adref i ddechrau oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae hwn yn gytundeb cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2023, yn seiliedig ar 3.5 diwrnod yr wythnos, ond mae potensial i’r nifer o oriau cytundebol gynyddu yn ystod y cyfnod hwn os gall Buglife sicrhau ariannu ychwanegol. Ystyrir patrwm gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.
Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i gyfle cyfartal i bob aelod o staff a phob ymgeisydd. Os byddwch angen cefnogaeth i’ch cynorthwyo gyda’ch cais, cofiwch gysylltu gyda ni ar [email protected]
Sut i ymgeisio
Am fwy o fanylion a gwybodaeth ar sut i ymgeisio, cliciwch ar y ddolen isod i fynd ymlaen i’n porthol recriwtio. Sylwer – bydd angen ichi gwblhau’r ffurflen a chyflwyno eich CV a’ch llythyr eglurhaol mewn un sesiwn. Dylech sicrhau ein bod yn derbyn eich cais cyflawn erbyn Dydd Sul 5ed Rhagfyr. Cynhelir cyfweliadau ar-lein ar Ddydd Iau 9fed Rhagfyr. Rydym am i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn yn y rôl hon ym mis Ionawr 2022.

Here

  • Max. file size: 100 MB.
    Upload your CV here...
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.