Saving the small things that run the planet

Membership costs just £3 per month

Follow

Dansk

Hjælp Europas bier og vilde bestøvere

Bier og andre bestøvere er afgørende for at kunne brødføde befolkningen og for at bevare sunde landområder.

Vi ser en nedgang i bier, sommerfugle, møl, svirrefluer og andre bestøvende insekter over hele Europa og det er bydende nødvendigt at vi griber til handling og sætter denne udvikling i bakgear - vi vil have bier, sommerfugle, møl og svirrefluer tilbage i vores natur!

Europakommissionen er begyndt at udvikle et ”initiativ for bestøvere” - det har potentiale til at ændre hvordan landbrugspolitikken fungerer og til at forbedre pesticidforordningen betydeligt. Men Kommissionen og politikere i EU har behov for med egne øjne at se i hvor høj grad borgerne bekymrer sig om bier og bestøvere, så initiativet for bestøvere bliver prioriteret tilstrækkeligt og får de nødvendige ressourcer.

Udfyld blanketten her og fortæl EU at vi vil alle vil have vores bier tilbage!

KLIK HER FOR AT STØTTE VILDE BIER

 

Spørgsmål og hjælp til svar

Del 1 - generel information om adspurgte

Specifikke spørgsmål om dig

 

Del 2 - Bestøvere og deres rolle

Spørgsmål 1 + 2: Specifikke spørgsmål om dig!

 

Spørgsmål 3: Efter din mening, hvor vigtig

Bestøvere er uundværlige!

Begrundelse:

  • Vilde bestøvere udøver mindst 80% af den samlede bestøvning
  • Bestøvning er en forudsætning for produktionen af en tredjedel af alle madvarer
  • 90% af alle afgrøder er bestøvet af insekter
  • 62% af alle bestande af vilde blomster er allerede i fare på grund af manglen på bestøvere
  • Bier, biller, sommerfugle og andre insekter er afgørende for vores natur, og vi må beskytte bestandene så de ikke bliver udryddede.
  • Du kan læse mere om vigtigheden af bestøvere i IBPES-rapporten her.

 

 

Spørgsmål 4: Bestøvende insekter bidrager til samfundet på forskellige måder. For eksempel anslås den økonomiske værdi af den bestøvning, som bestøvende insekter udfører i landbruget i EU, at udgøre ca. 15 mia. EUR årligt. Beskyttelse af bestøvende insekter indebærer også omkostninger. Hvordan er forholdet efter din mening mellem de potentielle omkostninger ved beskyttelse af bestøvende insekter og de socio-økonomiske fordele, de leverer?

Investeringer i bestøvere kan give en økonomisk gevinst på 15 milliarder euro i større høstudbytte. Det er altså en investering at sætte penge i bestøverne. Alligevel investeres der kun få millioner euro i at sikre vilde blomster og bestøvere i landbrugsområder rundt om i EU. Der bliver under-investeret i bevarelse af biodiversiteten og de ydelser som økosystemer leverer, på trods af at det er tydeligt at tilbagegangen i bestøvere har en effekt på høsten (for eksempel i Finland). Investeringer i bestøvere burde løftes til et niveau hvor bestøver-bestanden begynder at komme sig.

Spørgsmål 5: Tamme bestøvere bidrager langt mindre end vilde bestøvere. Der er kun få studier med klare konklusioner, men alle estimater viser at vilde bestøvere bestøver flest af de udendørs afgrøder og vilde planter. Nogle studier viser op imod 90%. Tamme bier kan være vigtige bestøvere af afgrøder i nærheden af byer og i drivhuse. En enkelt bi er 300 gange mere effektiv til at bestøve æbleblomster end en honningbi. Mere om vilde og tamme bier her, her og her.

 

Del 3 - Nedgangen af bestøvere, årsagen hertil og konsekvenserne heraf

Spørgsmål 6: Nedgangen i øjeblikket i antallet og mangfoldigheden af bestøvende insekter er efter din mening:

Vi mener at den nuværende tilbagegang i antal og variation af bestøvere er alarmerende!

Bier, sommerfugle og møl er alle i stærk tilbagegang og der er stærke beviser for at det kan føre til et kollaps i bestandene.

 

Spørgsmål 7: Tilbagegangen for bestøvende insekter skyldes flere årsager. Angiv venligst, hvor stor betydning følgende årsager efter din mening har

Dette er et spørgsmål der er svært at svare på for enhver ikke-ekspert, fordi der er tusindvis af bestøver-arter, og der er hundredevis af årsager til tilbagegangen. Her er vores syn på hvorfor det er vigtigt at fokusere på drivkraften bag nedgangen:

1. Intensivering af landbruget

1.1 Simplificering af landskaberne i landbruget, herunder monokulturer: Meget vigtigt

1.2 Øget græsning/mejning af græsmarker: vigtigt til meget vigtigt (men det er kompliceret)

1.3 Brug af gødning: meget vigtigt

1.4 Brug af pesticider: meget vigtigt

2. Når landbrugsarealer opgives/forlades: Ikke vigtigt (måske vigtigere i Østeuropa)

3: Urbanisering: Vigtigt

4. Forurening (inklusiv lysforurening): Meget vigtigt

5. Invasive ikke-hjemmehørende arter: vigtigt

6. Sygdomme (Fx pathogener, parasitter): vigtigt

7. Klimaforandringer: meget vigtigt

8. Andet: vigtigt*

*omend det er en god liste, er den ikke fyldestgørende. Manglen på beskyttelse af bestøvere (for eksempel ingen bier i habitatdirektivets lister og derved ikke nogle beskyttede steder for dem), rydning af gårde, landbrugsområder ikke længere brug, næringsstoffer i luften, udvinding af tørv og en mangel på handlingsplaner til at redde truede arter, bidrager alt sammen til tilbagegangen,

 

Spørgsmål 8: I hvor høj grad har tilbagegangen blandt bestøvende insekter efter din mening følger for dit privatliv?

Et spørgsmål om påvirkningen af dit privatliv! Tænk for eksempel på mindsket adgang til frugt, prisstigninger på mad og den fornøjelse du har af at se når bier, sommerfugle og andet dyreliv trives!

 

Spørgsmål 9: I hvor høj grad har tilbagegangen blandt bestøvere efter din mening følger for dit arbejdsliv?

Et spørgsmål om påvirkningen af dit arbejdsliv. Tænk på øgede omkostninger i fødevareproduktionen, miljøets tilstand og fremtidige risici i forbindelse med den fortsatte nedgang af ydelser leveret af bestøvere. Hvilken påvirkning kan det have på din organisations omdømme, omsætning eller virke?

 

Del 4 - hvordan vi bremser nedgangen af bestøvere

Spørgsmål 10: Hvordan behandles tilbagegangen for bestøvende insekter efter din mening i øjeblikket i EU's politikker?

”Ikke godt” til ”slet ikke godt” - tilbagegangen af bestøvere er et resultat af at EU’s landbrugspolitik er mislykkedes i at bevare vilde planter og dyr. ”Initiativet til forgrønnelse” i 2013 skulle have gjort det bedre for bestøvere, men i stedet slog det fejl da EU i sidste øjeblik besluttede at tillade at ”økologiske fokusområder” blev sprayet med insekticider. EU fejlede i at sikre tilstrækkelige ressourcer i landbrugspolitikkens finansieringsmidler til initiativer for bestøvere. Der er heller ikke nogen bier i habitatdirektivet, og bestøvere drager kun lidt fordel af EU’s biodiversitetsstrategi.

 

Spørgsmål 11: Hvordan bedømmer du dit lands eller din regions nuværende politikker til at tackle tilbagegangen for bestøvende insekter?

Spørgsmålet relaterer sig til dit eget land (eller region). Forskellige lande har forskellige tilgange, og kun Holland, England, Skotland, Wales, Nordirland, Irland, Frankrig og Norge har nationale planer for bestøvere. Lande uden planer forventes ikke at gøre tilstrækkeligt. Da der ikke er nogen lande der kan sige at de har sat nedgangen i stå, er det svært at give nogen en bedre karakter end ”ikke godt”.

 

Spørgsmål 12: I hvor høj grad skal indsatsen for at standse tilbagegangen for bestøvende insekter efter din mening intensiveres på følgende niveauer?

Meget! På alle niveauer! (Måske på nær enkelte førende byer, for eksempel via projektet Urban Buzz)

 

Spørgsmål 13: Hvor vigtigt er det efter din mening at medtage følgende tiltag i EU-initiativet om bestøvende insekter?

Alle de nedestående handlinger kunne gavne bestøvere. Vi ville sige at dem i fed er essentielle (”meget vigtige”), de andre er vigtige, måske meget vigtige, men enten ikke afgørende for handlinger fra EU, eller de har potentiale for alternative tilgange.

1. Vurder og overvåg nedgangen af bestøvere

2. Analyser trusler mod bestøvere og konsekvenserne af deres tilbagegang

3. Promover innovation for bevarelse af bestøvere

4. Beskyt og genskab bestøveres habitater i Natura 2000 områder

5. Beskyt og genskab bestøveres habitater i landområder uden for natura 2000 områder

6. Beskyt og genskab bestøveres habitater i byområder uden for natura 2000 områder

7. Vurder den risiko bestøvere udsættes for ved pesticider

8. Implementer integreret skadedyrsbekæmpelse

9. Bekæmp invasive ikkehjemmehørende arter

10. Mindsk klimaforandringers påvirkning af bestøvere

11. Mindsk forureningen (inklusiv lysforurening)

12. Beskyt bestøvere fra sygdomme

13. Støt indsatserne fra den private sektor                         

14. Skab markedsincitamenter fir bestøver-venlige aktiviteter

15. Engager lokalsamfund

16. Støt videndeling mellem interessenter

17. Støt samarbejde mellem medlemslande

18. Støt udviklingen af lokale/regionale/nationale strategier

 

Nylig forskning har vist at lysforurening kan resultere i en reduktion af bestøvning på 13% på grund af påvirkningen fra møl.

 

Del 5 - afsluttende bemærkninger

Dette er hvad Buglife sagde, men hvis du har tid, kan du lave dine egne bemærkninger:

 

”Det er afgørende at EU handler hurtigt og effektivt for at vende tilbagegangen af bestøvere.

Det må som minimum inkludere: 1) at reetablere et netværk af habitater for vilde blomster på tværs af Europa, 2) at omdirigere midler fra den fælles landsbrugspolitik til at støtte ydelser af bestøvere, 3) at reformere pesticidforordningen så den forebygger fremtidig skade for bier, og 4) at forbedre biosikringen i planter både fra jord og fra potte.

For at bedømme om EU har vendt tilbagegangen af bestøvere er det nødvendigt at etablere et langsigtet, taxonomisk bredt, systematisk overvågningsprogram for bestøvere på tværs af hele EU.

Dette er en mulighed for at vise hvordan EU kan leve op til sine miljømæssige forpligtelser, inklusiv genoprettelse af skader på miljøet som en prioritet.”

For mere viden om de trusler som bestøvere møder i Europa og mulighederne for løsninger for EU og for medlemslandene, download det fælles positionspapir fremlagt af Buglife og Butterfly Conservation Europe.

SHARE